طب کار

طب کار Occupational  Medicine  شاخه ای از پزشکی پیشگیری  ”Preventive   Medicine است که در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نماید . در این رشته اقدامات بالینی و اجرای برنامه های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بیمار صورت می گیرد و از این طریق به سلامت شاغلین می پردازد .

در واقع می توان گفت طب کار شاخه ای از پزشکی است که به بررسی روابط موجود بین سلامت کارگر، توانایی انجام کار، شرایط و محیط فیزیکی ، شیمیایی و اجتماعی کار پرداخته و شامل فعالیتهایی همچون شناسایی ، ارزیابی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و صدمات مرتبط با کار و پیگیری معاینات آنها می باشد البته شایان ذکر است هدف اصلی طب کار پیشگیری از بیماریها و حفظ و ارتقا سلامت جسمی، روحی و روانی شاغل در بهترین سطح است .

خدمات مرکز تخصصی طب کار دکتر حبیب الهی

برای اطلاعات بیشتر از خدمات ما روی آیکون ها کلیک کنید

درباره طب کار بیشتر بدانید

متخصصین طب کار در مراکز تخصصی با در نظر گرفتن شرایط و فرآیند کاری ، خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و نیز تاثیر این عوامل بر سلامت افراد ، از طریق بررسی و ارزیابی محیط کار و انجام معاینات بدو استخدام ، دوره ای و غربالگری باعث پیشگیری ، تشخیص زودرس و معاینات به موقع بیماری ها و آسیبهای ناشی از کار می گردند و البته این خدمات از نظر پوشش دهی و گستردگی، تمامی واحدهای کاری اعم از صنعت ، معدن ، کشاورزی ، خدمات، اداری و … را در برمی گیرد.