خدمات کارت سلامت :

  • صدور کارت سلامت رانندگان حمل ونقل عمومی جاده ای (رانندگان ماشین سنگین )
  • صدور کارت سلامت رانندگان صنایع و ارگانها
  • صدور کارت سلامت رانندگان درون شهری (شامل رانندگان تاکسی ، آژانسهای مسافربری درون شهری، سرویس مدارس و … )

ماده قانونی  طبق دستورالعمل اجرایی رانندگان،  کلیه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بایستی از طریق مراجع ذیربط (وزارت بهداشت و درمان) نسبت به دریافت کارت صحت و سلامت جسمی و روحی اقدام نمایند. چنانچه هر شرکت حمل و نقلی به رانندگان بدون داشتن کارت های شناسائی و وابستگی وسیله نقلیه و صحت و سلامت جسمی و روحی، مسافر یا بار تحویل نماید، به استناد بندهای (ب)، (ج) و (ه) ماده (3)آیین نامه حمل بار و مسافر متخلف محسوب شده ، شرکت مذکور را جهت برخورد قانونی لازم به کمیسیون ماده (12)معرفی می نمایند.