سایر خدمات :

  • ارائه خدمات مشاوره تخصصی طب کار به صنایع
  • انجام پاراکلینیک های تخصصی شامل تست اسپیرومتری، ادیومتری و نوارقلب و  ….
  • تعیین محدودیت های شغلی و میزان خسارتهای ناشی از کار ( در کارگران بیمار و یا حادثه دیده و … )
  • انجام آزمون های روانشناسی
  • ارائه خدمات آموزشی مرتبط با سلامت کار