معاینات اختصاصی :

این معاینات برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور، معاینات پزشکی جوانان و زنان ، معاینات در برابر درخواستها و … انجام می گیرد .