معاینات بازگشت به کار:

این دسته از معاینات، جهت بازگشت مناسب فرد آسیب دیده از حادثه یا یک بیماری (شغلی و غیر شغلی) به کار قبلی و یا کاری متناسب با توان جسمی و روانی او استفاده می گردد.

 انجام این معاینات جهت هر کارگری که بیش از  5_3 روز از محیط کاری خود دور بوده است ضروری می‌باشد.