معاینات بدو استخدام :

تعیین سطح سلامتی فرد متقاضی یک شغل و بکارگیری او در شغلی متناسب با توانمندیهایش می باشد. در حقیقت هیچ فردی به صرف داشتن نقص یا ناتوانی در بخشی از بدن ،  از استخدام منع نمی شود بلکه تنها دلیل منع استخدامی،  عدم توانایی در انجام فعالیتهای اصلی یک شغل و یا وجود بیماریی است که با مواجهات شغلی امکان تشدید آن وجود دارد .

این معاینات به منظور سنجش توانمندی جسمانی، روانی و اجتماعی شاغل و به کارگیری فرد در کار متناسب با این توانمندی‌ها انجام می‌گیرد و با تعیین وضعیت پایه سلامت عمومی و شغلی فرد، در صورت ابتلا فرد به یک بیماری در آینده، در تعیین شغلی و یا غیر شغلی بودن بیماری وی به پزشک بسیار کمک می کنند که البته این مسئله هنگام طرح موضوع در مراجع قانونی اهمیت بیشتری پیدا می کند. این معاینات بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی برای شروع به کار هر فرد مشمول بیمه تامین اجتماعی الزامی است. اهداف معاینات بدو استخدام عبارتند از:

1- تعیین وضعیت سلامت عمومی شاغل

2- به کارگیری نیروی انسانی درکاری متناسب باتوانمندی جسمی، روحی و روانی وی (Fitness For Work)

3- تهیه اطلاعات پایه در زمینه سلامتی شاغل جهت بررسی های مقایسه ای بعدی در معاینات ادواری

4- تهیه و نگهداری کلیه اطلاعات پزشکی شاغل به منظور ارائه به مراجع قانونی در صورت نیاز

ماده قانونی ماده 90 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد:
افراد شاغل درکارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظورکارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند . ( از طریق مراکز تخصصی معاینات طب کار دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی ).
درصورتی که پس ازاستخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان درحین استخدام قابلیت و  استعداد کارمرجوع رانداشته وکارفرما درمعاینه پزشکی آنهاتعلل کرده است و درنتیجه بیمـه شده  دچار حادثه شده ویا بیماریش شدت یابد ، سازمان تامین اجتماعی مقررات این قانون را درباره بیـمه شده اجرا وهزینه های مربوطه را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهندنمود .