معاینات تطابق شغلی ( تناسب برای کار):

این معاینات که جزء معاینات تخصصی طب کار می‌باشد به طور اختصاصی زمانی انجام می شود که خود فرد یا سرپرست مربوطه، از عدم توانایی و یا کاهش کارایی اوبرای انجام کار شکایت داشته باشند و تمرکز پزشک صرفاَ برشکایت موجود ، مواجهات شغلی و ارتباط این دو باهم است.