معاینات خروج از کار (حین بازنشستگی):

این معاینات جهت تعیین  وضعیت کلی سلامت شغلی فرد هنگام خروج از کار( بازنشستگی یا تغییر محل کار) انجام می‌گردد که این موضوع در خصوص برخی عوامل زیان آور محیط کار که دارای عوارض دیررس یا طولانی مدت هستند (همچون آزبست، سیلیس، پرتوهای یونیزان و …) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

البته این دسته از معاینات در ایران رواج  چندانی  ندارند.