معاینات دوره ای :

این معاینات که در کشور ما بیشترین فراوانی را دارد حداقل سالی یکبار برای هر شاغل انجام می شود ، و به منظور ارزیابی مجدد سلامتی شاغل و تشخیص به موقع  بیماری‌های شغلی یا تعیین تناسب شغلی شاغلین می‌باشد. این معاینات نسبت به معاینات بدواستخدام اختصاصی ترند و تمرکز پزشک بر ارگانهایی است که برای انجام وظایف شغلی ضروری هستند  ویا در معرض مواجهات خاص آن شغل قرار دارند. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله ) انجام می‌شوند. و منظور از آن تامین دو هدف اصلی و عمده  زیر می‌باشد :
1- شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلینی مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه وقابل درمان

2- انجام «  Fitness for Work  » در شاغلینی که شرایط محیط کار بر روی بیماری آنها تاثیر سوء بر جای می‌گذارد

ماده قانونی ماده92 قانون کار جمهوری اسلامی- کلیه واحدهای موضوع ماده  85  این قانون – که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کاردرمعرض بروز بیماریهای ناشی ازکارقراردارند. بایدبرای همه افراد مذکورپرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبارتوسط مراکز بهداشتی درمانی ازآنها معاینه وآزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند. ( مراکز طب کار دارای مجوز از دانشگاه های علوم پزشکی ).